تـــــصویر ســـــازی

خط خطی، طراحی، نقاشی،

خط خطی

چهارچوب بخشیدن به چیزی که در تخیل بی شکل است!

طراحی

ترسیم هنرمندانه برای تفهیم احساسات شخصی به دیگران!

نقاشی

جلوه نهایی جزئیات،‌ رنگ ها و عناصر!