فــــــــــرزنــــــــــد هــــــــــنر بــــــــــاش نــــــــــه فــــــــــرزند پــــــــــدر

کــــــــــه فــــــــــرزند هــــــــــنر زنــــــــــده کــــــــــند نــــــــــام پــــــــــدر