هـــــویت بـــــصری

شمایل، خاصیت، هماهنگی

شمایل

شکل هر عنصر در نگاه اول بیان کننده چیستی آن است!

خاصیت

منحصر به فرد بودن در جزئیات و ویژگی ها خود را نشان می دهد!

هماهنگی

یکپارچگی حتی در تنوع و گوناگونی نیز باید حضور داشته باشد!

نــــــــــشــــــــــانــــــــــه