مــــــــــوســــــــــیقی

الهام، هارمونی، نواختن

الهام

هرچیزی صدایی دارد حتی سنگ های بی جان و سخت!

هارمونی

صدا های گوناگونی که نوای مشترکی دارند!

نواختن

موسیقی در نهایت باید شنیده شود!