رابـــــط کـــــاربـــــری

کاربری، انسانی، زیبا

کاربری

کاربرد درست اولین مسله ای هست که باید ایجاد شود!

انسانی

طراحی به زبان آدمی زاد و قابل فهم برای آن!

زیبا

حذف عناصر اضافه و غیر ضروری!